Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die u met Cindy Wille of CreativeCins afsluit. Voordat u zich opgeeft voor een workshop is het belangrijk om deze voorwaarden goed door te lezen. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van workshops gegeven door Cindy Wille anders dan in een winkel, tenzij vooraf aangegeven wordt hiervan af te wijken

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop komt tot stand door middel van een inschrijving via de webwinkel http://www.CreativeCins.nl/, de daaropvolgende elektronische bevestiging en het bewijs van betaling, door Cindy Wille verstrekt.

2: Inschrijvingen

2.1 Alle workshops vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen

2.2 Cindy Wille behoudt zich het recht waar nodig de locatie te veranderen, te weten dat dit tijdig bekend gemaakt zal worden en dit alleen zal gebeuren binnen Ermelo

2.3 Na inschrijving ontvangt de deelnemer een elektronische ontvangstbevestiging via e-mail, afkomstig van webwinkel CreativeCins, die de inschrijving voorlopig definitief maakt

2.4 Per workshop zijn er slechts een bepaald aantal plaatsen beschikbaar. Indien de workshop is volgeboekt, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken, deze zal als ‘uitverkocht’ gemarkeerd worden

2.5 Als een workshop vol zit, kan de deelnemer contact met Cindy Wille opnemen middels het contactformulier in de webwinkel, om zich op te geven voor de reservelijst. Vermeld daarbij de volledige naam, telefoonnummer en de workshop met bijbehorende datum. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, zal er zo snel mogelijk contact worden opgenomen

2.6 Door inschrijving verklaart deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Herroepingsrecht

3.1 Afmelding dient via e-mail te gebeuren

3.2 Indien de deelnemer zich binnen 14 dagen na de ontvangst van betaling besluit af te melden, krijgt de deelnemer het volledige bedrag van de workshop terug, Cindy Wille zal het bedrag binnen 7 werkdagen restitueren

3.3 Bij afmelding na het verlopen van de wettelijke zichttermijn vindt geen restitutie plaats van het betaalde inschrijfgeld, dit in verband met de inkoop van materialen. Het staat u vrij op eigen initiatief een andere deelnemer bereid te vinden uw plaats in te nemen, Cindy Wille kan u desgewenst en indien van toepassing, in contact brengen met een deelnemer op de reservelijst

3.4 Indien de workshop binnen 14 dagen na inschrijving plaatsvindt kan de deelnemer na betaling geen aanspraak maken op het herroepingsrecht, waarbij afstand wordt gedaan van het herroepingsrecht op het moment van betaling

3.5 De deelnamebevestiging is overdraagbaar. Wel wordt vriendelijk verzocht dit tijdigte melden.

4. Annulering/verplaatsing door Cindy Wille

4.1 Cindy Wille is gerechtigd de aangeboden workshop bij onvoldoende deelnemers  te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden ontvangt u daarvan uiterlijk 5 dagen voor aanvang bericht

4.2 Het minimale aantal deelnemer per workshop is 8, tenzij anders aangegeven

4.3 Cindy Wille is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop de datum te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gebracht via e-mail en heeft de mogelijkheid zich in te schrijven voor de nieuwe datum of kosteloos te annuleren

4.4 Cindy Wille is gerechtigd bij ziekte de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering worden de betaalde inschrijfkosten gerestitueerd.

5: Betaling

5.1 Na bevestiging van inschrijving in de webwinkel ontvangt de deelnemer via email een bevestiging met daarin de betalingsgegevens. Dit betekent dat er een plek tijdens de workshop is gereserveerd

5.2 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Cindy Wille

5.3 Is na 7 dagen de betaling niet ontvangen, zal de gereserveerde plek voor de betreffende workshop komen te vervallen, het staat de deelnemer vrij zich opnieuw in te schrijven, mits er nog plaatsen beschikbaar zijn

6: Online Workshops

6.1 Indien gekozen wordt voor een online workshop zal een link toegezonden worden zodra de betaling door Cindy Wille is ontvangen

6.2 Omdat het een directe aankoop en verzending betreft kan u zich niet beroepen op het herroepingsrecht

6.3 Cindy Wille behoudt zich het recht de video te verwijderen van internet, minimaal een jaar na de laatste aankoop.

7: Workshop Deals

7.1 Bij inschrijving voor een workshop in Ermelo kan er gebruik gemaakt worden van een workshop deal, deze aanbieding is alleen geldig in combinatie met de inschrijving voor een workshop

7.2 De betaling voor de aanbieding dient voor de aangegeven datum ontvangen te zijn door Cindy Wille in verband met de tijd die nodig is om de gewenste producten te bestellen en te ontvangen voor aanvang van de workshop

7.3 Indien van deelname van de workshop wordt afgezien kan de workshop deal worden nagezonden, verzendkosten zijn dan voor rekening van de deelnemer

7.4 De deal annuleren kan alleen vóór de aangegeven einddatum

7.5 Indien u vragen heeft betreffende de workshop deals neemt u dan contact op met Cindy Wille via info@creativecins.nl

8: Klachten

8.1 Heeft u een klacht over een workshop? Neem dan contact op met Cindy Wille, samen zal er gekeken worden naar een passende oplossing

8.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting

9: Aansprakelijkheid

9.1 Cindy Wille aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop

9.2 Tijdens de workshop wordt er gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of eigendommen. Cindy Wille is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden

10: Geheimhouding

10.1 Al het workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van workshopmateriaal is toegestaan mits dit het zelfgemaakte werk betreft. De deelnemer is niet gerechtigd workshopmateriaal, waarop de rechten zoals hiervoor bedoeld aan Cindy Wille toekomen, op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

11: Overig

11.1 Cindy Wille behoudt zich altijd het recht om de workshop inhoudelijk te wijzigen, al dan niet de gebruikte materialen te veranderen, mits van dusdanige aard, dat de workshop in basis gelijk blijft

11.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer

11.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop, heeft Cindy Wille het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops. De betreffende deelnemer krijgt hierbij het betaalde inschrijfgeld niet terug.

Voor overige vragen kunt u  contact opnemen met Cindy Wille via info@creativecins.nl

Translate »